Walne zebranie

Walne zebranie

30 grudnia 2022 0 przez Monika Fiejdasz

Krosno, 7 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA
Zarządu Automobilklubu Małopolskiego Krosno
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno

§1

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. w Krośnie ul. Tysiąclecia 5 (aula Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica).
Początek obrad:
I termin – godz. 17:30
II termin – godz. 18:00

§2

Porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Automobilklubu
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia i Sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zgromadzenia
4. Wybór Komisji
a) Mandatowo-skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu w latach 2019-2022
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2022
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Zgłaszanie kandydatur
• do Zarządu Automobilklubu
• do Komisji Rewizyjnej
• delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie
11. Przerwa
12. Wybory do Władz Automobilklubu:
• wybór składu Zarządu
• wybór składu Komisji Rewizyjnej
• wybór delegatów na Okręgowy Zjazd PZM
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia