Statut AutomobilKlubu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Automobilklub Małopolski Krosno, zwane w dalszej części statutu „Klubem”.

§ 2.

1. Klub może działać na terenie kraju.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Krosno.
3. Członkowie klubu mogą brać udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju i za granicą tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Klubu.

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym – na zasadach dobrowolności – osoby fizyczne i prawne.

2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Klub może być członkiem innych organizacji, których cele i zadania są takie same lub podobne do celów i zadań Klubu.

§ 6.

Klub posiada prawo używania znaku, barw i odznak organizacyjnych oraz pieczęci – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Rozdział II
Cele działania Klubu i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem Klubu jest:
1) działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) popularyzacja i rozwój sportu kwalifikowanego, ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych;
3) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki;

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
2) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
3) popularyzację wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
4) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży
5) uczestnictwo i rywalizację w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje;
6) wykonywanie zadań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez Klub – w ramach otrzymanych na ten cel środków.

§ 9.

1.Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Klubu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków uczestników;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym i honorowych Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych; w tym również cudzoziemcy.
2. Członkiem uczestnikiem Klubu mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie, za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkiem wspierającym Klubu mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające cele Klubu i deklarujące pomoc finansową lub rzeczową na ich realizację. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 12.

1. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego i przyjętej przez Zarząd Klubu  w drodze uchwały.
2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Zarząd Klubu. 3. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Klubu.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu;
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz dokonywania oceny ich działalności;
3) brania czynnego udziału w działalności Klubu, w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub oraz reprezentowania jego barw;
4) korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego, świadczeń i pomocy Klubu na zasadach i w zakresie określonym przez Zarząd Klubu;
2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Klubu, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Członków Klubu.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) brać udział – z głosem doradczym – w obradach Walnego Zebrania Członków Klubu;
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu;
3) korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd Klubu.

§ 14.

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i członków uczestników należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;
2) czynny i aktywny udział w realizacji statutowych celów Klubu;
3) godne reprezentowanie barw klubowych;
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;
2) regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń;
3) udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych celów.

§ 15.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań;
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich bądź innych zobowiązań, przez okres dłuższy niż jeden rok;
3) wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych i nie przestrzegania uchwał władz Klubu;
4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
5) rozwiązania Klubu.

Zarząd Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając tego przyczyny, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków , w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 16.

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu;
2) Zarząd Klubu;
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa cztery lata.
3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Władze Klubu mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.

1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 18.
Walne Zebranie Członków Klubu.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu, zwoływane przez Zarząd Klubu co 4 lata – jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalanie programów i kierunków działalności Klubu;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Klubu;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka Klubu;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, i członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 21.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem
zebrania.

§ 22.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają przy obecności:
1) -w pierwszym terminie – połowy liczby członków uprawnionych do głosowania;
2) -w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.
Zarząd Klubu.

1. Zarząd Klubu składa się z 7 – 15 członków.
2. Liczbę członków Zarządu Klubu ustala i dokonuje jego wyboru Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Zarząd Klubu ze swego grona wybiera: Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.

§ 25.

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu;
3) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
4) uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez oraz planów finansowych Klubu;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków Klubu oraz w sprawie skreślania, wykluczania lub zawieszania w prawach członka Klubu;
7) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Klubu do innych organizacji i związków stowarzyszeń;
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu;
10) określanie struktury organizacyjnej Klubu i zasad jego funkcjonowania;
11) podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej.
12) Określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich
2. W sprawach ujętych w ust.1 pkt. 6 i 7, członkom Klubu przysługuje odwołanie składane – w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o uchwale (decyzji) Zarządu Klubu – do Walnego Zebrania Członków Klubu. Odwołanie nie
wstrzymuje wykonania uchwały (decyzji) Zarządu Klubu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, a zwołuje je Prezes lub jeden z upoważnionych Wiceprezesów.

§ 27.
Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu, z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu określonego we własnym zakresie.

§ 28.

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie – w miarę potrzeb, a przynajmniej jeden raz w roku – kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swojej działalności;
3) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli (lustracji) i żądanie wyjaśnień, a także usunięcia wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu w trybie nadzwyczajnym

§ 29

Przy Klubie mogą być powoływane Delegatury i Koła.
1) Do powołania Delegatury lub Koła potrzebna jest inicjatywa przynajmniej 15 członków Klubu, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.
2) Przewodniczący Delegatury lub Koła ma prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
3) Zasady funkcjonowania Delegatury lub Koła określa Statut Automobilklubu oraz regulamin zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu.

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 30.

1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na członków Klubu, zawodników, trenerów i instruktorów.
2. Klub może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych – dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania, a także tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają przepisy państwowe i regulamin Klubu uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu.

§ 31.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje,
3) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,
4) darowizny,
5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu,
6) wpływy z działalności gospodarczej.

§ 32.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 33.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 34.

Walne Zebranie Członków Klubu podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki przekazany zostanie majątek Klubu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 35.

1. Zarząd Klubu dla wsparcia swoich działań w zakresie jak najlepszego zabezpieczenia środków finansowych na realizację statutowych celów Klubu, może powołać Radę Sponsorów – jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. Rada Sponsorów działa w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
3. Przedstawiciel Rady Sponsorów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu – z głosem doradczym.