INFORMACJA RODO

Pobierz klauzule RODO do podpisu

W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z członkostwem w Automobilklubie Małopolskim w Krośnie

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO,

1. Automobilklub Małopolski w Krośnie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 49, 38-400 Krosno przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Robert Szelc, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz księgowego.

3. Administrator danych informuje, że:

a) przetwarzanie przez klub dane osobowe członków Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie oraz kandydatów na członków klubu Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą,

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie,

c) niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie.

d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w Automobilklubie Małopolskim w Krośnie albo z wystąpieniem z klubu.

4. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu.

5. Dane osobowe Pani/Pana:

a) podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

b) przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

c) będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

d) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

e) mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu organizacji lub udziału w imprezach sportowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Automobilklub Małopolski w Krośnie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Pobierz klauzule RODO do podpisu