Zagłosuj na samochód zabytkowy

Zagłosuj na samochód zabytkowy

11 maja 2019 Wyłączono przez admin

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na tablicy Fan Page Automobilklubu Małopolskiego Krosno oraz MR FOTO.pl
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 4. Organizatorem konkursu jest Automobilklub Małopolski Krosno, a fundatorem nagrody jest MR FOTO.pl
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 6. Konkurs trwa od 11.05.2019 od godziny 12.00 do 21.05.2019 do godz. 20.00.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.05.2019 na Fan Page Automobilklubu Małopolskiego Krosno.
 8. Konkurs polega na wyłonieniu w drodze głosowania najpiękniejszego pojazdu zabytkowego, ze wszystkich, które prezentowały się podczas Międzynarodowego Bieszczadzkiego Pikniku Motoryzacyjnego w dniu 10.05.2019.
 9. Konkurs polega na oddaniu 1 głosu na jeden z pojazdów zamieszczonych w galerii pod linkiem http://bit.ly/KonkursZałuż2019
 10. Zwycięzcą konkursu będzie właściciel pojazdu, który uzyska najwięcej polubień pod zdjęciem.
 11. Głos na wybrany pojazd można oddać każdy klikając „Lubię to” pod konkretnym zdjęciem.
 12. Galeria pojazdów dostępna jest na http://bit.ly/KonkursZałuż2019
 13. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa o wartości 500 PLN.
 14. Termin realizacji oraz miejsce sesji jest ustalane indywidualnie między zwycięzcą a fundatorem nagrody.
 15. Nagrody nie można spieniężyć, wymienić na inną ani przekazać osobom trzecim.
 16. W zwycięskiej sesji zdjęciowej udział wziąć musi nagrodzony pojazd. Nie jest możliwa sesja dla innego pojazdu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 18. 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

 19. 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się odpowiedź listowną na wskazany w reklamacji adres. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

 20. 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

 21. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 22. 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 23. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 24. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.