Statut Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie

STATUT

AUTOMOBILKLUBU MAŁOPOLSKIEGO w KROŚNIE.

logo_bottom_01

Rozdział I Nazwa, teren działania,
siedziba stowarzyszenia.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Automobilklub Małopolski Krosno, zwane w dalszej
części statutu „Klubem”.

§ 2.

1. Klub może działać na terenie kraju.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Krosno.

3. Członkowie klubu mogą brać udział w imprezach sportowych organizowanych
na terenie kraju i za granicą tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Klubu.

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym – na zasadach dobrowolności –
osoby fizyczne i prawne.

2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Klub może być członkiem innych organizacji, których cele i zadania są takie
same lub podobne do celów i zadań Klubu.

§ 6.

Klub posiada prawo używania znaku, barw i odznak organizacyjnych oraz
pieczęci – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Rozdział II Cele
działania Klubu i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem Klubu jest:

1) działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

2) popularyzacja i rozwój sportu kwalifikowanego, ze szczególnym
uwzględnieniem sportów motorowych;

3) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej
turystyki;

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

2) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym;

3) popularyzację wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

4) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży

5) uczestnictwo i rywalizację w systemie zawodów i imprez organizowanych
przez inne organizacje;

6) wykonywanie zadań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez
Klub – w ramach otrzymanych na ten cel środków.

§ 9.

1.Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
Klubu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III Członkowie, ich prawa
i obowiązki.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków uczestników;

3) członków wspierających;

4) członków honorowych

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym i honorowych Klubu mogą być osoby fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw
publicznych; w tym również cudzoziemcy.

2. Członkiem uczestnikiem Klubu mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie, za
zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Członkiem wspierającym Klubu mogą być osoby prawne lub fizyczne,
uznające cele Klubu i deklarujące pomoc finansową lub rzeczową na ich realizację.
Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 12.

1. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej
deklaracji złożonej przez zainteresowanego i przyjętej przez Zarząd Klubu w
drodze uchwały.

2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Zarząd Klubu. 3. Wzór deklaracji
członkowskiej określa Zarząd Klubu.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym
oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz
dokonywania oceny ich działalności;

3) brania czynnego udziału w działalności Klubu, w imprezach i zawodach
organizowanych przez Klub oraz reprezentowania jego barw;

4) korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego, świadczeń i pomocy Klubu na
zasadach i w zakresie określonym przez Zarząd Klubu;

2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych
Klubu, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa
wyborczego na Walnych Zebraniach Członków Klubu.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) brać udział – z głosem doradczym – w obradach Walnego Zebrania Członków
Klubu;

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu;

3) korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego w sposób i w zakresie
określonym przez Zarząd Klubu.

§ 14.

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i członków uczestników należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;

2) czynny i aktywny udział w realizacji statutowych celów Klubu;

3) godne reprezentowanie barw klubowych;

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

2. Do obowiązków członków wspierających należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;

2) regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń;

3) udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych celów.

§ 15.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie,
po uprzednim uregulowaniu zobowiązań;

2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich bądź innych zobowiązań, przez okres dłuższy niż
jeden rok;

3) wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad
statutowych i nie przestrzegania uchwał władz Klubu;

4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

5) rozwiązania Klubu.

Zarząd Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub
wykluczeniu, podając tego przyczyny, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków , w terminie dwóch tygodni od daty
doręczenia stosownej uchwały.

 

Rozdział IV Struktura
organizacyjna.

§ 16.

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu;

2) Zarząd Klubu;

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym
decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu.

4. Władze Klubu mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych,
którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy
nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.

1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały
wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich
ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych
do głosowania.

2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 18.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu, zwoływane przez
Zarząd Klubu co 4 lata – jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) uchwalanie programów i kierunków działalności Klubu;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji
Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek
Komisji Rewizyjnej;

4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Klubu;

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu
w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka Klubu;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu;

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, i członkowie uczestnicy
oraz zaproszeni goście.

§ 21.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem
zebrania.

§ 22.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają przy obecności:

1) -w pierwszym terminie – połowy liczby członków uprawnionych do głosowania;

2) -w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym
przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest w terminie
trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu.

§ 24.

1. Zarząd Klubu składa się z 7 – 15 członków.

2. Liczbę członków Zarządu Klubu ustala i dokonuje jego wyboru Walne
Zebranie Członków Klubu.

3. Zarząd Klubu ze swego grona wybiera: Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.

§ 25.

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu;

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu;

4) uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez oraz planów finansowych
Klubu;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków
Klubu oraz w sprawie skreślania, wykluczania lub zawieszania w prawach członka
Klubu;

7) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu;

8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Klubu do innych organizacji
i związków stowarzyszeń;

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu;

10) określanie struktury organizacyjnej Klubu i zasad jego funkcjonowania;

11) podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej.

12) Określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich

2. W sprawach ujętych w ust.1 pkt. 6 i 7, członkom Klubu przysługuje
odwołanie składane – w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o uchwale
(decyzji) Zarządu Klubu – do Walnego Zebrania Członków Klubu. Odwołanie nie
wstrzymuje wykonania uchwały (decyzji) Zarządu Klubu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na dwa miesiące, a zwołuje je Prezes lub jeden z upoważnionych
Wiceprezesów.

Komisja Rewizyjna.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy spośród
siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu Klubu, z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu określonego we własnym
zakresie.

§ 28.

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie – w miarę potrzeb, a przynajmniej jeden raz w roku –
kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej;

2) składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swojej
działalności;

3) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli (lustracji) i żądanie wyjaśnień, a także usunięcia
wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie;

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu wniosków o udzielenie (lub
nie udzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi;

6) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu w trybie
nadzwyczajnym

§ 29

Przy Klubie mogą być powoływane Delegatury i Koła.

1) Do powołania Delegatury lub Koła potrzebna jest inicjatywa przynajmniej
15 członków Klubu, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.

2) Przewodniczący Delegatury lub Koła ma prawo brać udział we wszystkich
zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

3) Zasady funkcjonowania Delegatury lub Koła określa Statut Automobilklubu
oraz regulamin zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu.

Rozdział V Nagrody,
wyróżnienia i kary.

§ 30.

1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na członków
Klubu, zawodników, trenerów i instruktorów.

2. Klub może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie
odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych – dla swoich
wyróżniających się działaczy i zawodników.

3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania, a także
tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają przepisy państwowe i
regulamin Klubu uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI Majątek i
fundusze Klubu.

§ 31.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusz Klubu składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) dotacje,

3) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,

4) darowizny,

5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu,

6) wpływy z działalności gospodarczej.

§ 32.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu
wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób: Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VII Zmiana
statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 33.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków
Klubu przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych
do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków
Klubu przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych
do głosowania.

§ 34.

Walne Zebranie Członków Klubu podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu,
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki przekazany zostanie
majątek Klubu.

Rozdział VIII Postanowienia
końcowe.

§ 35.

1. Zarząd Klubu dla wsparcia swoich działań w zakresie jak najlepszego
zabezpieczenia środków finansowych na realizację statutowych celów Klubu, może
powołać Radę Sponsorów – jako organ opiniodawczo-doradczy.

2. Rada Sponsorów działa w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez
Zarząd Klubu.

3. Przedstawiciel Rady Sponsorów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Klubu – z głosem doradczym.